Lịch sử trường Thánh Trần Văn Thiện

Trường Thánh Trần Văn Thiện giáo xứ thánh Philipphê Phan Văn Minh tại Orlando, Florida được thành hình và trực tiếp điều hành bởi các anh chị em thiện nguyện của giáo xứ Thánh Philipphê Phan Văn Minh với 4 mục tiêu chính:

 

1. Bảo tồn văn hóa
2. Thăng tiến đức tin
3. Phụng sự xã hội
4. Học hỏi và chia xẻ lời Chúa

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào luyện đức tin cho con em, đồng thời nuôi dưỡng và kiến tạo một thế hệ tương lai cho giáo hội, không những chỉ thông thái về mặt kiến thức, mà còn phải kiên vững trên nền tảng luân lý và đạo đức Kitô giáo, Linh mục chánh xứ Nguyễn Thanh Châu và thầy phó tế Đặng Văn Nước đã tổ chức những lớp giáo lý đầu tiên vào mùa thu năm 1990.

Khởi đầu có bốn lớp học: Xưng tội Rước Lễ Lần Đầu, Sơ Cấp, Trung Cấp và Thêm Sức với số học sinh là 40 em. Song song với chương trình Giáo Lý là chương trình Việt Ngữ với mục đích bảo tồn văn hóa Việt, giúp các em thiêu niên không quên nguồn gốc của mình.

Với chương trình Việt Ngữ các em sẽ được học hỏi về phong tục tập quán, lễ phép với người trên, nhường nhịn kẻ dưới, biét cái hay cái đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ đó đến nay trường Giáo lý và Việt ngữ liên tục hoạt động và phát triển mạnh mẽ.

Với con số học sinh ngày càng đông, thành phần giảng viện cộng tác thiện nguyện cũng được gia tăng hầu đáp ứng nhu cầu và giúp cho việc giảng dạy có hiệu quả hơn. Cho đến nay trường Giáo Lý và Việt Ngữ đã có đủ các cấp lớp và số học sinh đã lên hơn 400 em đang theo học cả hai trường Giáo Lý và Việt Ngữ.